Porady prawne dla posiadaczy psów

I. WSTĘP poradydlaposiadaczypsow

Przyjemność wynikająca z posiadania czworonożnego przyjaciela nie może stanowić utrudnienia dla innych. Przestrzegaj zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, bo nigdy nie wiesz jak zachowa się twoje zwierzę puszczone luzem.

W sprawie wyłapywania bezpańskich zwierząt należy zwracać się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach przy ul. Ściegiennego 203 tel. 41 361 – 67 – 24 lub do dyżurnego SM – tel. oraz 986.

II. AKTY PRAWNE OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW

  • Ustawa z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - (Dz.U.2017.1289 tj),
  • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt - (Dz.U.2017.1840 tj),
  • Ustawa z dnia 11.03.2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – (Dz.U.2017.1855 tj)
  • Ustawa z dnia 13.10.1995r. prawo łowieckie - (Dz.U. 2017.1295 tj),
  • Ustawa z dnia 20.05.1971r. kodeks wykroczeń - (Dz.U.2015.1094 tj),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne” z dnia 28.04.2003 roku. (Dz.U.2003.77.687 tj),
  • Uchwała Nr VI/99/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19.03.2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce.

Odrębne szczegółowe przepisy dotyczą psów - przewodników osób niepełnosprawnych

Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia, wymaga więc humanitarnego traktowania. Prawo zabrania zabijania, znęcania się, bicia i drażnienia zwierząt. Niedopuszczalne jest przetrzymywanie zwierząt w sposób nie zapewniający im odpowiednich warunków sanitarnych i swobody ruchu (używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów). Należy zapewnić im ochronę przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi. Obowiązkiem właścicieli jest zapewnienie zwierzęciu odpowiedniej karmy i dostępu do wody oraz dostępu do światła dziennego. 

III. DO OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELA PSA NALEŻY

1 - w terminie 30 dni od dnia ukończenia 3 miesiąca życia przez psa, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia obowiązkowo zaszczepić psa przeciwko wściekliźnie i przechowywać zaświadczenie o szczepieniu psa,
2 - zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej ogrodzenie,
3 – utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
4 - wyprowadzać psa na smyczy, a rasy uznane za niebezpieczne obligatoryjnie również w kagańcu,
5 – niezwłocznie usuwać odchody pozostawione przez psa, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,
6 - przewozić psa środkami komunikacji miejskiej zgodnie z wymogami ustalonymi przez przewoźnika,
7 - pochowanie truchła  psa.

IV. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE WŁAŚCICIELI PSÓW

1 - zabrania się pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane,
2 - zabrania się doprowadzania psa do stanu agresywności poprzez szczucie, drażnienie lub płoszenie,
3 - zabrania się wprowadzać psy na place zabaw, gier, do piaskownic, na tereny żłobków, szkół i przedszkoli, obiekty sportowe, kąpieliska, urzędów, placówek kultury, do placówek handlowych, gastronomicznych, służby zdrowia oraz innych miejsc jeżeli zakaz taki wynika z oznakowania dokonanego przez właściciela lub zarządcę nieruchomości,
4 - zabrania się posiadania, hodowania i trzymania na nieruchomości chartów lub ich mieszańców bez wymaganego prawem zezwolenia Prezydenta Miasta lub Starosty,

DO WŁAŚCICIELA PSA
Należy mieć świadomość, że Twój pupil może być agresywny. Wynikać to może zarówno z jego natury, jak też ze złego traktowania go. Nie każdy obcuje z psem na co dzień i wie jak się zachować.

V. WYKAZ RAS PSÓW UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE:

  1. amerykański pit bull terrier,                                     
  2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),            
  3. buldog amerykański,                                                
  4. dog argentyński,                                                      
  5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),               
  6. tosa inu,
  7. rottweiler,
  8. akbash dog,
  9. anatolian karabash,
10. moskiewski stróżujący,
11. owczarek kaukaski.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNO - ADMINISTRACYJNA.

 1. Art 10 ust 2a ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku ww związku z § 8 Uchwały Nr VI/99/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19.03.2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce Kto nie wykonuje obowiązków określonych w art 4 cyt. wyżej ustawy - podlega karze grzywny.
 2. Art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt - Kto zabija, uśmierca zwierzę albo znęca się nad nim, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
3. Art. 37a ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt - Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny.
4. Art. 85 ust 1 pkt 9.1a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, podlega karze grzywny.
 5. Art. 10 ustawy z dnia 13.10.1995r. prawo łowieckie - Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty.
6. Art. 77 kw - Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.
7. Art. 78 kw - Kto przez drażnienie lub płoszenie dopuszcza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny od 250 zł do 500 zł albo karze nagany.
8. Art. 108 kw - Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany
 9. Art. 144§1 kw - Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub  uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany.
10. Art. 166 kw - Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Właściciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa na drodze cywilno-prawnej.


PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW - pobierz ulotka pdf.